การพันแบบเวฟเวานด์

18 March 2012

การพันแบบเวฟเวานด์ ชนิดเป็นรูปร่างสำเร็จแล้วสวมใส่ร่องอาร์มาเจอร์ เป็นแบบที่คล้ายคลึงกับแบบแลพเวานด์อาร์มาเจอร์ จะแตกต่างกันตรงที่วิธีการต่อสายตัวนำกับบาร์คอมมิวเตเตอร์เท่านั้น คือถ้าสมมติว่า มอเตอร์ชนิด 4 ขั้วมี 23 ร่องและ 45 บาร์ ซึ่งจำเป็นต้องพัน 2 คอยล์ต่อ 1 ร่อง การต่อสายกับบาร์จะต้องต่อแบบเวฟไวน์ดิ้งชนิดถอยหลัง หรือใช้สูตรตามนี้

กรรมวิธีในการพันขดลวด

11 March 2012

กรรมวิธีในการพันขดลวด สมมติว่าเป็นการพันขดลวดชนิด 2 คอยล์ต่อ 1 ร่อง แบบแลพไวน์ดิ้งสำหรับมอเตอร์กระแสสลับที่มี 4 ขั้ว และอาร์มาเจอร์มีจำนวนร่องพัน 28 ร่อง การปฏิบัติในวิธีพันขดลวดเป็นไปดังนี้

การพันสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์

3 March 2012

มอเตอร์กระแสสลับหรือ เอ.ซี. มีอยู่ด้วยกันหลายแบบดังที่กล่าวมาแล้ว การพันขดลวดของสเตเตอร์และอาร์มาเจอร์ จึงย่อมจะแตกต่างกันอยู่บ้าง ในลักษณะการทำงาน แต่ก็มีหลักการปฏิบัติในวิธีการพันขดลวดไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก ถ้าผู้ทำการพันจะอาศัยการสังเกตในการรื้อของเดิมออก เพื่อทำการพันใหม่ โดยบันทึกตามรายการของเดิมให้ถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติตาม ก็จะสามารถทำได้

การเคลือบน้ำมันวานิช

22 January 2012

การเคลือบน้ำมันวานิชลำตัวอาร์มาเจอร์ นับว่าเป็นงาน ขั้นสุดท้ายของการประกอบและการพันขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ ภายหลังที่ได้ตรวจสอบวงจรต่างๆ ของขดลวดด้วยเครื่องตรวจสอบวงจรที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเคลือบน้ำมันวานิช เป็นการป้องกันความชื้นที่จะเกิดขึ้นกับอาร์มาเจอร์

การมัดอาร์มาเจอร์

22 January 2012

การมัดอาร์มาเจอร์ เป็นการมัดเพื่อยึดให้สายลวดที่ต่อกับคอมมิวเตเตอร์ตรึงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไปจากเดิม วิธีการมัดนี้ ถ้าเป็นอาร์มาเจอร์ขนาดเล็กจะต้องใช้ด้ายหรือเชือกเส้นเล็กๆ มัด เพื่อป้องกันมิให้สายที่พันอยู่บนร่องอาร์มาเจอร์กระจายออกจากร่องได้ ในขณะอาร์มาเจอร์หมุนด้วยความเร็ว